PHG
Puttens Historisch Genootschap
Historie van de katholieke geloofsgemeenschap in Putten
In het voorjaar van 1986 bleek bij het Kerkbestuur behoefte te bestaan aan een inventarisatie van het parochiearchief. Er bevond zich op de pastorie in dozen, mappen en laden een grote hoeveelheid papier met slechts fragmentarisch enige systematische ordening. In het najaar van datzelfde jaar en het voorjaar van 1987 werd deze papierberg geïnventariseerd en vervolgens geordend opgeborgen. Tijdens die inventarisatie kwamen documenten aan het licht, die betrekking hadden op de bouw van het huidige kerkgebouw in 1938 - 1939. In 1989 zou dat gebouw dus 50 jaar bestaan. Dit jubileum zou dan tevens aanleiding kunnen zijn tot een overzicht van de historie van de parochie in deze tijdspanne. Na enige overweging over de inhoud van een dergelijk overzicht, ontstond het idee om verder te gaan en, zij het beknopt, de geschiedenis van de katholieke geloofsgemeenschap te beschrijven van omstreeks het jaar 500 tot heden. Nu was in het verleden al het nodige omtrent katholiek Putten gepubliceerd, met name in de gerichte inventarissen en historiebeschrijvingen van de Kelnarij. Ook verspreid in artikelen in het Archief van de historie van het Aartsbisdom Utrecht komen vermeldingen over Putten voor. Eveneens was al veel vermeld in de plaatselijke geschiedschrijving. (Keemink en Friso) Voor zover het parochie en niet Kelnarij betrof was het beschrevene echter altijd zeer fragmentarisch. Met andere woorden, een integrale parochiegeschiedenis van de katholieke gemeenschap in Putten is nog niet beschreven. Het werd daarom wenselijk geacht om in dit hiaat te voorzien. Het gouden jubileum van het kerkgebouw was een goede aanleiding om een poging daartoe te wagen. In het bewustzijn van de tijdelijke waarde van dit werkje hoop ik toch in een behoefte te hebben voorzien en te hebben bijgedragen tot de kennis en beeldvorming omtrent onze parochie. En dat was de opzet. G.C.J.M. Hollanders ISBN 90-9002774-2